מה כולל פיקוח בנייה בחברת קונסולה?

 1. השתתפות בבדיקת התכניות של האדריכל והיועצים, על מנת לוודא את התאמתן והשלמתן אחת את השנייה.
 2. הכנת אומדן תקציבי בהתאם לתכניות ולחומרים משוערים.
 3. הכנת לו"ז משוער לביצוע העבודות.
 4. המלצה על קבלני משנה, קבלת הצעות מחיר, ניהול מו"מ והשואה ביניהן והשתתפות בהכנת חוזה ההתקשרות בין המזמין לקבלן המשנה.
 5. המלצה ובחירה של ספקים, חומרים ושיטות עבודה תוך השוואת הצעות מחיר וניהול מו"מ.
 6. תיאום וניהול בין קבלני המשנה.
 7. תיאום וניהול הזמנת החומרים.
 8. פיקוח על התקדמות הביצוע בהתאם ללו"ז שנקבע עם קבלני המשנה.
 9. ביקורת על המסגרת התקציבית למשך כל תקופת הבנייה, עדכון התקציב במקרה הצורך ודיווח למזמין על הסיבות לכך.
 10. פיקוח צמוד על מהלך ביצוע העבודות, כולל פיקוח והשגחה על איכות העבודה והחומרים.
 11. בקרה שוטפת על אספקת חומרים לאתר בהתאמה לכמויות שהוזמנו ועמידה בתקנים.
 12. דיווח שוטף למזמין ולאדריכל על התקדמות הביצוע והתאמת הבניה לתכנון ולנדרש.
 13. ניהול הזמנת המתכננים לפיקוח עליון.
 14. מדידה ואישור הכמויות של חלקי הבית והעבודות שבוצעו, בתאום עם נציגי קבלני המשנה ולפני מתן התשלום.
 15. בדיקה ואישור חשבונות חלקיים וסופיים של קבלני המשנה וספקי החומרים בהתאם להסכמים איתם, על בסיס מדידה ואישור כנזכר בסעיף יג' בנ"ל.
 16. פועלים יומיים -על פי הצורך ובהתייעצות עם המזמין, יעסיק המנהל פועלים לביצוע עבודות שונות שלא בתחום פעולות קבלני המשנה. עבור עבודות אלו ישולם למנהל שכר כפי שיוסכם במהלך הבניה.
 17. המנהל ישתתף במתן הצעות מחיר לסוגי עבודות שונות כקבלן מבצע ולפי שיקול דעת המזמין יוכל המנהל להיות גם קבלן משנה לעבודות להן יבחר. עובדה זו לא תשנה את התחייבויותיו וזכויותיו כמנהל הפרויקט.

הנסיון הרב שלנו והידע המקצועי שצברנו מאפשרים לנו לספק שירותי פיקוח בניה חכמים, מתוך מחשבה ותכנון בנוגע לחלוקת המשאבים ולבחירת אנשי המקצוע, על מנת להשיג תוצאות טובות יותר, חסכוניות יותר ואיכותיות הרבה יותר.